GNU Genel Kamu Lisansı (GPL)

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL–only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Turkish speakers understand the GNU GPL better.Çeviren: Deniz Akkuş Kanca, 2001
Bu belge http://www.arayan.com/da/gpl_tr.html adresinden alınmıştır.
Bu, GNU Genel Kamu Lisansının (GPL) Türkçe’yegayrıresmi çevirisidir. Bu çeviri Free Software Foundation tarafından yayınlanmamış olup GNU GPL kullanan yazılımların dağıtım şartlarını belirleme açısından hukuki bağlayıcılığı yoktur — Hukuki açıdan yalnızca GNU GPL’in İngilizce metni bağlayıcıdır. Bu çeviri, Türkçe kullanıcılarının GNU GPL’i daha iyi anlayabilmeleri için hazırlanmıştır.


Sürüm 2, Haziran 1991

Telif Hakkı © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Bu lisans dökümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni yoktur.

GİRİŞ

Yazılım lisanslarının çoğu sizin yazılımı paylaşma ve değiştirme hakkınızın elinizden alınması için hazırlanmıştır. Buna karşılık, GNU Genel Kamu Lisansı sizin serbest yazılımları değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulması ve yazılımın bütün kullanıcıları için serbest olması amacı ile yazılmıştır. Bu Genel Kamu Lisansı, Free Software Foundation’un çoğu yazılımı ve bu lisansı kullanmayı düstur edinen diğer yazılımcıların yazılımları için kullanılmaktadır. (Free Software Foundation’un bazı yazılımları GNU Kitaplık Genel Kamu Lisansı — GNU LGPL — altında dağıtılmaktadır.) Siz de bu lisansı yazılımlarınıza uygulayabilirsiniz.

Serbest yazılımdan bahsettiğimiz zaman fiyattan değil, özgürlükten bahsediyoruz. Bizim Genel Kamu Lisanslarımız, sizin serbest yazılımların kopyalarını dağıtma özgürlüğünüzü (ve isterseniz bu hizmet için para almanızı), yazılım kaynak kodlarının size dağıtım esnasında veya eğer isterseniz verilmesini, yazılımı değiştirebilmenizi, yazılımın parçalarını yeni yazılımlar içerisinde kullanabilmenizi ve bunları yapabileceğinizi bilmenizi sağlamaktadır.

Haklarınızı koruyabilmemiz için sizin haklarınızı kısıtlama veya sizin bu haklarınızdan feragat etmenizi isteme yollarını yasaklayıcı bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekmektedir. Bu kısıtlamalar eğer serbest yazılım dağıtıyor veya değiştiriyorsanız size bazı yükümlülükler getirmektedir.

Örneğin böyle bir programın kopyalarını, bedava veya ücret karşılığı dağıtıyorsanız alıcılara sizin sahip olduğunuz bütün hakları sağlamalısınız. Onların da kaynak kodlarına sahip olmalarını veya ulaşabilmelerini sağlamalısınız. Onlara da haklarını bilebilmeleri için bu şartları göstermelisiniz.

Haklarınızı iki koruma iki aşamada gerçekleşmektedir:

  1. Yazılıma telif hakkı alınmaktadır.
  2. Yazılım lisansı olarak size, hukuki olarak, yazılımı kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme hakkı tanıyan bu lisans sunulmaktadır.

Ayrıca, yazarların ve bizim korunmamız için bu serbest yazılımın herhangi bir garantisi olmadığını herkesin anlamasını istiyoruz. Eğer yazılım başkası tarafından değiştirilmiş ve değiştirilmiş hali ile tarafınıza ulaştırılmış ise alıcıların, ellerinde olan yazılımın orjinal olmadığını, dolayısıyla başkaları tarafından eklenen problemlerin ilk yazarların şöhretlerine olumsuz etkide bulunmaması gerektiğini bilmelerini istiyoruz.

Son olarak, bütün serbest yazılımlar yazılım patentleri tarafından sürekli tehdit altında bulunmaktadır. Serbest bir yazılımın dağıtıcılarının bireysel olarak patent lisansı almalarını ve bu yol ile yazılımı müseccel hale getirmelerine imkan vermemek istiyoruz. Bunu engellemek için, yazılım için alınacak her patentin herkesin serbest kullanımına izin vermesi veya patentlenmemesi gerektiğini açık olarak ortaya koyuyoruz.

Kopyalama, dağıtım ve değiştirme ile ilgili kesin şart ve kayıtlar aşağıda yer almaktadır.

KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR

0. Bu Lisans, telif hakkı sahibi tarafından içerisine bu Genel Kamu Lisansı altında dağıtıldığına dair ibare konmuş olan herhangi bir yazılım veya başka eseri kapsamaktadır. Aşağıda “Yazılım”, bu kapsamdaki herhangi bir yazılım veya eser, “Yazılımı baz alan ürün”, ise Yazılım veya telif kanunu altında Yazılım’dan iştikak etmiş, yani Yazılım’ın tamamını veya bir parçasını, değiştirmeden veya değişiklikler ile, veya başka bir dile tercüme edilmiş hali ile içeren herhangi bir ürün, manasında kullanılmaktadır. (Bundan sonra tercüme “değiştirme” kapsamında sınırsız olarak içerilecektir.) Her ruhsat sahibine “siz” olarak hitap edilmektedir.

Kopyalama, dağıtım ve değiştirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans’ın kapsamı dışındadırlar. Yazılım’ı çalıştırma eylemi sınırlandırılmamıştır ve Yazılım’ın çıktısı yalnızca çıktının içeriği (Yazılım’ı çalıştırmak yolu ile elde edilmesinden bağımsız olarak) Yazılım’ı baz alan ürün kapsamına girer ise bu Lisans kapsamındadır. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı Yazılım’ın ne yaptığı ile ilgilidir.

1. Yazılım’ın kaynak kodlarını birebir, aldığınız şekilde, herhangi bir ortamda ve vasıta ile, uygun ve görünür bir şekilde telif hakkı bildirimi ve garantisiz olduğuna dair bildirim koymak, bu Lisans’dan bahseden herhangi bir bildirimi aynen muhafaza etmek ve bütün diğer alıcılara Yazılım ile birlikte bu Lisans’ın bir kopyasını vermek şartı ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Kopyalamak fiili işlemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize bağlı olarak ücret karşılığı garanti verebilirsiniz.

2. Yazılım’ın kopyasını veya kopyalarını veya herhangi bir parçasını değiştirerek Yazılım’ı baz alan ürün elde edebilir, bu değişiklikleri veya ürünün kendisini yukarıda 1. bölümdeki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan şartların yerine getirilmesi koşulu ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

a) Değiştirilen dosyaların görünür bir şekilde dosyaların sizin tarafınızdan değiştirildiğine dair, tarihli bir bildirim içermesini sağlamalısınız.

b) Yazılım’dan veya Yazılım’ın bir parçasından tamamen veya kısmen iştikak etmiş ve sizin tarafınızdan dağıtılan veya yayınlanan herhangi bir ürünün bütün üçüncü şahıslara bu Lisans şartları altında ücretsiz olarak ruhsatlanmasını sağlamalısınız.

c) Eğer değiştirilen yazılım olağan kullanım altında komutları interaktif olarak alıyor ise, yazılım, en olağan kullanım için interaktif olarak çalıştırıldığı zaman uygun bir telif hakkı bildirimi, garantisi olmadığına (veya sizin tarafınızdan garanti verildiğine), kullanıcıların bu yazılımı bu şartlar altında tekrar dağıtabileceklerine, ve kullanıcının bu Lisansın bir kopyasını nasıl görebileceğine dair bir bildirim yazdırmalı veya göstermelidir. (İstisna: Eğer Yazılım’ın kendisi interaktif ise fakat böyle bir bildirimi olağan kullanım esnasında yazdırmıyor ise, sizin Yazılım’ı baz alan ürününüz böyle bir bildirimde bulunmak zorunda değildir.)

Bu şartlar değiştirilmiş eserin tamamını kapsamaktadır. Eğer eserintespit edilebilir kısımları Yazılım’dan iştikak etmemiş ise ve makulsurette kendi başlarına bağımsız ve ayrı eserler olarak kabuledilebilir ise, o zaman bu Lisans ve şartları, bu parçaları ayrı eserolarak dağıttığınız zaman bağlayıcı değildir. Fakat, aynı parçalarıYazılım’ı baz alan bir ürün bütününün bir parçası olarak dağıttığınızzaman bütünün dağıtımı, diğer ruhsat sahiplerine verilen izinlerinbütüne ait olduğu ve parçalarına, yazarının kim olduğuna bakılmaksızınbütün parçalarına tek tek ve müşterek olarak uygulandığı bu Lisansşartlarına uygun olmalıdır.

Bu bölümün hedefi tamamen sizin tarafınızdan yazılan bir eser üzerindehak iddia etmek veya sizin böyle bir eser üzerindeki haklarınızamuhalefet etmek değil, Yazılım’ı baz alan, Yazılım’dan iştikak etmiş veyamüşterek olarak ortaya çıkarılmış eserlerin dağıtımını kontrol etme haklarınıdüzenlemektir.

Buna ek olarak, Yazılım’ı baz almayan herhangi bir ürünün Yazılım ile(veya Yazılım’ı baz alan bir ürün ile) bir bilgi saklama ortamındaveya bir dağıtım ortamında beraber tutulması diğer eseri bu Lisanskapsamına sokmaz.

3. Yazılım’ı ( veya 2. bölümde tanımlandığı hali ile onu baz alan birürünü) ara derlenmiş veya uygulama hali ile 1. ve 2. Bölüm’dekişartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan yöntemlerden birisine uygunolarak kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

a) Yaygın olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde,yukarıda 1. ve 2. Bölüm’de bulunan şartlar dahilinde, bilgisayartarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamı ile birlikte dağıtmak.

b)Herhangi bir üçüncü şahsa, fiziksel olarak dağıtımı gerçekleştirmemasrafınızdan daha fazla ücret almayarak, yaygın olarak yazılımdağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm’debulunan şartlar dahilinde, bilgisayar tarafından okunabilir kaynakkodlarının tamamını dağıtacağınıza dair en az üç yıl geçerli olacakyazılı bir taahhütname ile birlikte dağıtmak.

c)Size verilmiş olan ilgili kaynak kodunu dağıtma taahhütnamesi ilebirlikte dağıtmak. (Bu alternatif yalnızca ticari olmayan dağıtımlariçin ve yalnızca siz de yazılımı ara derlenmiş veya uygulama biçemindeve yukarıda b) bölümünde anlatılan şekli ile bir taahhütname ilebirlikte almış iseniz geçerlidir.)

Bir eserin kaynak kodu, esere değiştirme yapmak için en uygun yöntemve imkan anlamında kullanılmaktadır. Uygulama biçeminde bir eser için,kaynak kodu, içerdiği bütün parçalar için ilgili kaynak kodları,ilgili arayüz tanım dosyaları ve derleme ve yükleme işlemlerindekullanılan bütün betikler anlamında kullanılmaktadır. Bir istisnaolarak, dağıtılan kaynak kodu, genelde uygulamanın üzerinde çalışacağı işletimsisteminin ana parçaları (derleyici, çekirdek v.b.) ile birliktedağıtılan herhangi bir bileşeni,eğer ilgili bileşen, uygulama ilebirlikte dağıtılmıyorsa, içermek zorunda değildir.

Eğer uygulama veya ara derlenmiş biçemde yazılımın dağıtımı belli biryere erişim ve oradan kopyalama imkanı olarak yapılıyorsa, aynıyerden, aynı koşullar altında kaynak koduna erişim imkanı sağlamak,üçüncü şahısların ara derlenmiş ve uygulama biçemleri ile birliktekaynak kodunu kopyalama zorunlulukları olmasa bile kaynak kodunudağıtmak olarak kabul edilmektedir.

4. Yazılım’ı bu Lisans’ta sarih olarak belirtilen şartlar haricindekopyalayamaz, değiştiremez, ruhsat hakkını veremez vedağıtamazsınız. Buna aykırı herhangi bir kopyalama, değiştirme, ruhsathakkı verme, veya dağıtımda bulunma hükümsüzdür ve böyle bir teşebbüshalinde bu Lisans altındaki bütün haklarınız iptal edilir. Sizden, buLisans kapsamında kopya veya hak almış olan üçüncü şahıslar, Lisansşartlarına uygunluklarını devam ettirdikleri sürece, ruhsat haklarınımuhafaza edeceklerdir.

5. Bu Lisans sizin tarafınızdan imzalanmadığı için bu Lisans’ı kabuletmek zorunda değilsiniz. Fakat, size Yazılım’ı veya onu baz alanürünleri değiştirmek veya dağıtmak için izin veren başka bir belgeyoktur. Eğer bu Lisans’ı kabul etmiyorsanız bu eylemler kanuntarafından sizin için yasaklanmıştır. Dolayısıyla, Yazılım’ı (veya onubaz alan bir ürünü) değiştirmeniz veya dağıtmanız bu Lisans’ı veLisans’ın Yazılım’ı veya ondan iştikak etmiş bütün eserlerikopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için getirdiği şart ve kayıtlarıkabul ettiğiniz manasına gelmektedir.

6. Yazılım’ı (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yenidendağıttığınız her defada alıcı, ilk ruhsat sahibinden otomatik olarakYazılım’ı bu şartlar ve kayıtlar dahilinde kopyalamak, değiştirmek vedağıtmak için ruhsat almaktadır. Alıcının burada verilen haklarıkullanmasına ek bir takım kısıtlamalar getiremezsiniz. Üçüncüşahısları bu Lisans mucibince hareket etmeğe mecbur etmek sizinsorumluluk ve yükümlülüğünüz altında değildir.

7. Eğer bir mahkeme kararı veya patent ihlal iddiası veya herhangibaşka bir (patent meseleleri ile sınırlı olmayan) sebep sonucundasize, bu Lisans’ın şart ve kayıtlarına aykırı olan bir takım (mahkemekararı, özel anlaşma veya başka bir şekilde) kısıtlamalar getirilirse,bu sizi bu Lisans şart ve kayıtlarına uyma mecburiyetinden serbestbırakmaz. Eğer aynı anda hem bu Lisans’ın şartlarını yerine getirenhem de diğer kısıtlamalara uygun olan bir şekilde Yazılım’ıdağıtamıyorsanız, o zaman Yazılım’ı dağıtamazsınız. Örneğin, eğer birpatent lisansı direkt veya endirekt olarak sizden kopya alacak olanüçüncü şahısların bedel ödemeksizin Yazılım’ı dağıtmalarına haktanımıyorsa o zaman sizin hem bu koşulu hem Lisans koşullarını yerinegetirmenizin tek yolu Yazılım’ı dağıtmamak olacaktır.

Eğer bu bölümün herhangi bir parçası herhangi bir şart altındauygulanamaz veya hatalı bulunur ise o şartlar dahilinde bölümün gerikalan kısmı, bütün diğer şartlar altında da bölümün tamamı geçerlidir.

Bu bölümün amacı sizin patent haklarını, herhangi bir mülkiyet hakkınıihlal etmenize yol açmak veya bu hakların geçerliliğine muhalefetetmenizi sağlamak değildir; bu bölümün bütün amacı kamu lisansuygulamaları ile oluşturulan serbest yazılım dağıtım sistemininbütünlüğünü ve işlerliğini korumaktır. Bu sistemin tutarlıuygulanmasına dayanarak pek çok kişi bu sistemle dağıtılan genişyelpazedeki yazılımlara katkıda bulunmuştur; yazılımını bu veya başkabir sistemle dağıtmak kararı yazara aittir, herhangi bir kullanıcı bukararı veremez.

Bu bölüm Lisans’ın geri kalanının doğurduğu sonuçların ne olduğunuaçıklığa kavuşturmak amacını gütmektedir.

8. Eğer Yazılım’ın kullanımı ve/veya dağıtımı bazı ülkelerde telifhakkı taşıyan arayüzler veya patentler yüzünden kısıtlanırsa,Yazılım’ı bu Lisans kapsamına ilk koyan telif hakkı sahibi, Yazılım’ınyalnızca bu ülkeler haricinde dağıtılabileceğine dair açık bir coğrafidağıtım kısıtlaması koyabilir. Böyle bir durumda bu Lisans bu kısıtlamayısanki Lisans’ın içerisine yazılmış gibi kapsar.

9. Free Software Foundation zaman zaman Genel Kamu Lisansı’nın yenive/veya değiştirilmiş biçimlerini yayınlayabilir. Böyle yeni sürümlermana olarak şimdiki haline benzer olacaktır, fakat doğacak yeniproblemler veya kaygılara cevap verecek şekilde detayda farklılıkarzedebilir.

Her yeni biçime ayırdedici bir sürüm numarası verilmektedir. EğerYazılım bir sürüm numarası belirtiyor ve “bu ve bundan sonrakisürümler” altında dağıtılıyorsa, belirtilen sürüm veya Free SoftwareFoundation tarafından yayınlanan herhangi sonraki bir sürümün şart vekayıtlarına uymakta serbestsiniz. Eğer Yazılım Lisans için bir sürümnumarası belirtmiyor ise, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış olan herhangi bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz.

10. Eğer bu Yazılım’ın parçalarını dağıtım koşulları farklı olan başkaserbest yazılımların içerisinde kullanmak isterseniz, yazara sorarakizin isteyin. Telif hakkı Free Software Foundation’a ait olanyazılımlar için Free Software Foundation’a yazın, bazen istisnalarkabul edilmektedir. Kararımız, serbest yazılımlarımızdan iştikak etmişyazılımların serbest statülerini korumak ve genel olarak yazılımlarınyeniden kullanılabilirliğini ve paylaşımını sağlamak amaçlarıdoğrultusunda şekillenecektir.

GARANTİ YOKTUR

11. BU YAZILIM ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, YAZILIM İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI “OLDUĞU GİBİ”, AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. YAZILIMDA HERHANGİ BİR BOZUKLUKTAN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

12. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

ŞART VE KAYITLARIN SONU

Bu Şartlar Yeni Yazılımlara Nasıl Uygulanır
Eğer yeni bir yazılım geliştiriyor ve bunun kamuya en fazla düzeyde yarar sağlamasını istiyorsanız, yazılımınızı herkesin dağıtıp, değiştirebileceği özgür yazılım haline getirmenizi öneriyoruz.

Bu koşulları uygulamak için yazılıma aşağıdaki bildirimleri ekleyin. En sağlıklı yöntem her kaynak kodu dosyasının başına bu bildirimi ekleyerek garanti olmadığına dair bilginin verildiğinden emin olmaktır; her dosya en azından “copyright” (telif hakkı) satırını ve bildirimin tam metninin nerede bulunabileceğine dair bilgi içermelidir.

{yazılımın adını ve ne yaptığını anlatan bir satır.}

Copyright (C) {yıl} {yazarın adı}

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Size normal ve elektronik posta ile nasıl ulaşılabileceğine dair bilgi eklemeyi unutmayın.

Eğer yazılımınız interaktif ise, interaktif kipte başlatıldığı zaman gösterilen kısa bir bildirim koyun.

Gnomovizyon version 69, Copyright (C) yıl yazarın adı
Gnomovizyon comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for detailstype `show w'. This is free software, and you are welcometo redistribute it under certain conditions; type `show c'for details.

Gnomovizyon sürüm 69, Telif hakkı (C) yıl yazarın adı
Gnomovizyon için HİÇ BİR GARANTİ verilmemektedir; detaylar için `show w' yazın.Bu bir serbest yazılımdır ve belli koşullar altında yeniden dağıtılabilir; detaylar için`show c' yazın.

Örnekte verilen `show w’ ve `show c’ komutları GNU Genel Kamu Lisansı’nın ilgili bölümlerini göstermelidir. Elbette kullanılan komutlar daha farklı olabilir veya yazılımınıza uyan başka yöntemlerle bu bildirim yapılabilir.

İşvereninizin (eğer programcı olarak çalışıyorsanız) veya, eğer öğrenci iseniz, okulunuzun telif haklarından feragat ettiklerine dair bir feragatname imzalamalarını isteyebilirsiniz. Aşağıda bir örnek yer almaktadır, isimleri değiştirin:

Gereksizİşler, A.Ş., Mehmet Herhangibiri tarafından yazılmış `AbidikGubidik' yazılımında (kapıkolu çevirmekte kullanılan bir yazılım) olabilecek bütün telif haklarından feragat eder.

{Yön Etici İmzası}, 1 April 1990
Yön Etici, Gereksizİşler Yetkilisi

Bu Genel Kamu Lisansı yazılımınızın serbest olmayan yazılımların içerisine dahil edilmesine imkan tanımaz. Eğer yazılımınız bir kitaplık ise, serbest olmayan yazılımların kitaplığınıza bağlanmasına imkan tanımak isteyebilirsiniz. Eğer yapmak istediğiniz bu ise, bu Lisans yerine GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nı kullanabilirsiniz.


Çeviren: Deniz Akkuş Kanca, 2001

Translated by: Deniz Akkuş Kanca, 2001

Duyurulardan haberdar olmak icin, duyuru listemize kaydolun! [KURALLAR]